ทดสอบข่าวพิเศษ 1 :: รายละเอียด รายละเอียด  ทดสอบข่าวพิเศษ 2 :: รายละเอียด รายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 

ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
มหาวิทยาลัย & ราชภัฏ
จังหวัดทั่วไทย
ค้นหาข้อมูลสำคัญ
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 

 
 
 เขตการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา   แบ่งการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน  รายละเอียดปรากฏตามตารางที่  2

 

ตารางที่  2  แสดงจํานวนประชากรและเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากรแยกตามเพศ

จำนวนประชากร
รวม
(คน)

จำนวนครัวเรือน
(หลังคาเรือน)

ชื่อ - สกุล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

1

กระดังงา

52

54

106

25

นายสกล  ภู่สุวรรณ์

2

อินประเสริฐ

123

132

255

76

นายชวิก  โชติกานต์สหกุล

3

กระดังงา

121

145

266

80

นางผาสุก  จิตต์สมุทร

4

คลองกลาง

89

89

178

45

นายณัฐจักร  หนูแก้ว

5

คลองละมุด

103

131

234

77

นางไพรินทร์  ซุ้ยวงค์ษา

7

คลองไข่เน่าน้อย

70

74

144

63

นายไพศาล  สุดประเสริฐ

8

คลองไข่เน่าโปร่ง

100

116

216

60

นายจำลอง  พึ่งผัน

9

วัดไทร

49

58

107

38

นางสาววิไลลักษณ์  สถานสถิตย์

10

บางใหญ่

140

122

262

115

นายธานี  อ่องมะลิ

11

ปากง่าม

275

324

599

195

นายกล่ำ  เหมวรรณกุล

12

คลองสำโรง

81

71

152

51

นายราเชนทร  อินทรโชติ
 (กำนันตำบลกระดังงา)

13

วัดบางใหญ่

262

302

564

186

นายพรชัย  เหหาสุข

รวม  12  หมู่บ้าน

1,465

1,618

3,083

1,011

 

ที่มา  :   ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  2554
 

     จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน  ได้แก่  2,3,4,5,10,11,12,13
     จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. บางส่วน      4 หมู่บ้าน  ได้แก่  1,7,8,9

 
 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
     จำนวนเทศบาลตำบล     1    แห่ง     ได้แก่     เทศบาลตำบลกระดังงา
 
 จำนวนประชากร

     - ประชากรทั้งสิ้น  3,083  คน   แยกเป็นเพศชาย  1,465  คน   เพศหญิง  1,618  คน
     - มีความหนาแน่นต่อพื้นที่เฉลี่ย  685  คน / ตารางกิโลเมตร
     - จำนวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น  1,011  ครัวเรือน
     - จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  สามารถแยกตามช่วงอายุรายละเอียดปรากฏตามตารางที่  3  และแผนภูมิแสดงโครงสร้างอายุประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เป็นข้อมูลการพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของแต่ละช่วงอายุในอนาคต

 
ตารางที่  3    แสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  แยกตามช่วงอายุ
 

ช่วงอายุ

จำนวนประชากร

อัตราส่วนระหว่างกลุ่มอายุและเพศ

อัตราส่วนเพศ

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม
(คน)

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

รวมทั้งหมด
0  -  4  ปี
5  -  9  ปี
10  -  14  ปี
15  -  19  ปี
20  -  24  ปี
25  -  29  ปี
30  -  34  ปี
35  -  39  ปี
40  -  44  ปี
45  -  49  ปี
50  -  54  ปี
55  -  59  ปี
60  -  64  ปี
65  -  69  ปี
70  -  74  ปี
75  -  79  ปี
80  -  84  ปี
85  ปีขึ้นไป

1,456
58
78
74
113
77
92
129
132
129
125
110
75
68
58
54
46
25
13

1,618
40
63
62
79
92
104
114
136
120
156
119
107
108
85
63
73
60
37

3,074
98
141
136
192
169
196
243
268
249
281
229
182
176
143
117
119
85
50

47.3
1.9
2.5
2.4
3.6
2.5
3.0
4.2
4.3
4.2
4.1
3.6
2.4
2.2
1.9
1.8
1.5
0.8
0.4

52.7
1.3
2.0
2.0
2.5
3.0
3.4
3.7
4.4
3.9
5.1
3.9
3.5
3.5
2.8
2.1
2.4
2.0
1.2

100
3.2
4.5
4.4
6.1
5.5
6.4
7.9
8.7
8.1
9.2
7.5
5.9
5.7
4.7
3.9
3.9
2.8
1.6

89.99
145.0
123.8
119.4
143.0
83.7
88.5
113.2
97.1
107.5
80.1
92.4
70.1
63.0
68.2
85.7
63.0
41.7
35.1

0  -  14  ปี  (วัยเด็ก)
15  -  59  ปี  (วัยทำงาน)
60  ปีขึ้นไป  (วัยสูงอายุ)
4  -  19  ปี  (วัยเรียน)
15  -  49  ปี  (วัยเจริญพันธุ์)
อัตราการเป็นภาระพึ่งพิง

210
982
264
277
797

165
1,027
426
217
801

375
2,009
690
494
1,598

6.8
32.0
8.6
9.0
25.9
48.3

5.4
33.4
13.9
7.1
26.1
57.55

12.2
65.4
22.5
16.1
52.0
53.02

127.3
95.6
62.0
127.7
99.5

 

ที่มา  :   ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  2554

 

คำนวณ  (1)  อัตราส่วนระหว่างกลุ่มอายุและเพศ =  ปชก.กลุ่มอายุเพศชาย หรือหญิง / ปชก.ทั้งหมด *100

คำนวณ  (2)  อัตราส่วนเพศ =  ปชก.เพศชาย / ปชก.เพศหญิง * 100

คำนวณ  (3)  อัตราการเป็นภาระพึ่งพิง =  ปชก.รวมวัยเด็ก + ปชก.รวมวัยสูงอายุ / ปชก.รวมวัยแรงงาน *100

 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 
โดยให้จำนวนประชากรรวมเป็นร้อยละ 100  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
 
 
 การศึกษา

     (1) โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง  
               - โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎ์นุกูล)
               - โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ประภัสสรประชานุกูล)

     (2)   ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง
               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา (อบต.จัดตั้ง)

     (3)  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลกระดังงา  1 แห่ง

     (4)  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   3  แห่ง 
               - ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่  1 
               - ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่  2 
               - ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่  13

 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     (1)  วัด   2  แห่ง 
               - วัดปากง่าม
               - วัดบางใหญ่

 
 การสาธารณสุข

     (1)  ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลกระดังงา   1        แห่ง
     (2)  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     12      แห่ง
     (3)  อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ำ  ร้อยละ  100

 
 กลุ่มองค์กรเอกชน
     (1)  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 80   คน
     (2)  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 2 กลุ่ม 30   คน
     (3)  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3 กลุ่ม 600   คน
     (4)  กลุ่มอาชีพ  2 กลุ่ม 30   คน
     (5)  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 1 กลุ่ม 60   คน
     (6)  ชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม 137   คน
           
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๕๔ โดย Dungbhumi Co.,Ltd.  
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8